Protokoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 
Ul. Kolorowa 27
72-006 Mierzyn

Mierzyn dnia 21.09.2022


PROTOKÓŁ nr 2

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MIERZYNIE

 

o Zebranie odbyło się 21-go września 2022 roku o godz. 17:30.
o Przewodniczyła zebraniu pani dyrektor Iwona Kacperska-Kufel.
o Protokół sporządziła pani Anna Kolat- Stajuda.
o W zebraniu uczestniczyło 33 osoby, w tym 32 przedstawicieli klas, lista obecności w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania
1. Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania i stwierdzono jego prawomocność.
2. Wybór sekretarza RR, Prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej RR. Głosowanie.
3. Przemówienie pani dyrektor Iwony Kacperskiej- Kufel i omówienie dotychczasowej pracy RR.
4. Omówienie bieżących spraw dotyczących szkoły.
5. Podjęcie uchwał.
6. Wolne wnioski.

 

1. Głosowanie

Wszyscy zebrani zdecydowali o głosowaniu jawnym.
Wybór protokolanta (sekretarza) RR pani Anny Kolat- Stajuda GŁOSOWANIE

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
33 0 0
 

 

Wybór Prezydium Rady Rodziców
Wybór przewodniczącej pani Ewy Sobczak:

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
33 0 0 

 

Wybór zastępcy przewodniczącej pana Krzysztofa Ledziona:

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
33 0 0 

 

Wybór skarbnika pani Magdaleny Krakowiak

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
33 0 0 

 

Wybór Komisji Rewizyjnej w składzie: pani Aleksandra Jakubowska i Karolina Puzik

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
33 0 0 

 

2. Omówienie bieżących spraw szkoły:

a) W klasie V b poruszono kwestie wspólnego korzystania z szatni przed i po lekcji wychowania fizycznego przez chłopców i dziewczynki. Jedna klasa korzysta z jednej szatni, przy czym pierwsze wchodzą dziewczynki a po nich wchodzą chłopcy. Ten sposób korzystania z szatni skutecznie zapobiega psotom wśród uczniów.

b) Prośba klasy IVb o możliwość prowadzenia spotkań rodziców z wychowawcą w formie zdalnej. Pani dyrektor nie wniosła sprzeciwu tej formie zebrań.

c) W klasie IVe pojawiła się kwestia odpowiedzialności prawnej opiekunów wycieczek. Nauczyciel i rodzic nie jest prawnie zobowiązani do uczestnictwa w wycieczkach klasowych jako opiekun. Wyjścia jak i wycieczki klasowe są dobrowolne, a wychowawca nie otrzymuje za nie dodatkowego wynagrodzenia. Z powodu braków kadrowych nie ma możliwości zaangażowania innych pedagogów do opieki podczas wyjść klasowych. Opieka prawna podczas nich spoczywa na opiekunach, zarówno nauczycielu jaki i rodzicu. W przypadku złego samopoczucia ucznia, nauczyciel ma obowiązek wezwać rodzica/ opiekuna w celu odbioru dziecka z placówki. Rodzic/ opiekun ma prawny obowiązek osobiście odebrać dziecko ze szkoły. W takich przypadkach nie ma możliwości, aby uczeń sam opuścił szkołę.

d) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły w czasie przerw śródlekcyjnych.

e) Szkoła nie ma wpływu ani narzędzi prawnych, aby wpłynąć na niegodny wygląd ucznia. Kwestie makijaży, kolorowych włosów oraz tipsów pozostawia rodzicom i opiekunom.

f) W kwestii odbywania się 1 godziny lekcji religii w tygodniu w kościele klasy 8 nie doszły do porozumienia. 4 klasy ósme z 7 wyraziły jednomyślną zgodę. Wobec braku zgody wszystkich 8 klas, obie lekcje religii w tygodniu będą odbywać się w szkole.

g) Od 1- go października obowiązywać będzie nowy plan lekcji, uwzględniający 9 ścieżek indywidualnego nauczania czy 6 godzin tygodniowo języka polskiego dla dzieci z UA,

h) Informacje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych zostały przekazane na zebraniach klasowych, nie zgłoszono do nich uwag.

i) Nie zgłoszono uwag do Planu Dydaktyczno-Wychowawczego.

j) Ciepłe posiłki w szkole. W wyniku kontroli RIO w kitniu 2022 roku, Gmina Dobra ma 6 miesięcy na dostosowanie się do obowiązujących przepisów regulujących sprawy ciepłych posiłków w szkole. Zgodnie z Art. 106 i 106a Ustawy Prawo Oświatowe każda placówka od 1-go września 2022 roku ma obowiązek zapewnić miejsce do wydawania ciepłego posiłku uczniom. W tej kwestii wypowiedział się także pan Paweł Malinowski, który poruszył tę kwestię na sesji rady gminy. Przetarg na wybór firmy cateringowej zostanie ogłoszony wkrótce. O wyborze będzie decydować między innymi stawka żywieniowa czy jakość posiłków a nie jak dotąd to miało miejsce, wysokość opłaty za wynajem stołówki.

k) Na stronie gminy oraz szkoły pojawiło się ogłoszenie o naborze wniosków na wynajem sali gimnastycznej w szkole od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:30- 19:30. Członek RR, Karolina Puzik weźmie udział w wyborze podmiotów mogących odpłatnie korzystać z Sali. RR sugerowała, aby były brane pod uwagę głównie wnioski firm świadczących usługi dla uczniów Naszej szkoły.

l) Informacje dotyczące zajęć dodatkowych zostaną podane po ustaleniu stałego planu lekcji po 1.10.2022.

m) W szkole rozpoczęły się spotkania kół zainteresowań. Obecnie są to koła plastyczne, muzyczne i teatralne. Szczegółowy wykaz kół i spotkań będzie możliwy po ustaleniu ostatecznego planu lekcji od października. Niestety nie ma możliwości, żeby spotkania odbywały się w terminie dogodnym dla każdego. Nauczyciele wykorzystują swoje możliwie wolne terminy do prowadzenia tych zajęć. Lekcje trwają w Naszej szkole do godziny 17:00 i nie możliwości prowadzenia zajęć na Sali w późniejszych godzinach. W klasach 1-3 na zajęcia dodatkowe jest przeznaczona 1 godzina w planie lekcji (zajęcia rozwijające) i pozostaje w gestii nauczyciela jak będzie ona prowadzona.

n) Odpowiadając na pytanie przewodniczącej, pani dyrektor poinformowała że szkoła nie otrzymuje pieniędzy z wynajmu sali, te środki otrzymuje gmina.

o) Brakujące podręczniki dla klas V i VI powinny zostać wkrótce dostarczone do szkoły. Na tę chwile wiadomo, iż dotacja w wysokości 80% kosztów zakupu podręczników została przyznana, jednak nie wiadomo kiedy te środki trafią do placówki.

p) Na chwilę obecną w szkole nie są prowadzone żadne programy unijne. Pani dyrektor opowiedziała jak dotąd wykorzystywane były przez szkołę fundusze europejskie i jakie projekty zostały zrealizowane.

q) Jedna z klas miała pytanie dotyczące możliwości otwarcia sklepiku szkolnego. Jednak na terenie szkoły nie ma miejsca na taki sklepik.

r) 1 ryza papieru na ucznia na 1 semestr to prośba do rodziców a nie ich obowiązek. Zakup jest dobrowolny. Wykorzystywanie papieru w Naszej szkole jest ogromne, gdyż drukowane są ogromne ilości prac, diagnoz, sprawdzianów itp. To duża pomoc dla dzieci i zaoszczędzony czas pracy i uczniów jak i nauczycieli.

s) Prośba do przedstawicieli klas o zaopiniowanie w klasach możliwości wprowadzenia mundurków szkolnych typu sweterek, t- shirt czy kamizelka.

t) Omówienie kwestii organizacyjnych związanych z organizowanym prze RR 13- go października 2022 roku w Naszej szkole Słodkim Kiermaszem.

 

3. Podjęcie uchwał:

§
UCHWAŁA NR 1/2022
z dnia 21 września 2022 roku
Zapoznano się, przeanalizowano i podjęto uchwałę w sprawie Szkolnego Programu
Wychowawczego i Profilaktyki oraz WSO.


§
UCHWAŁA NR 2/2022
z dnia 12 września 2022 roku
Uchwalono Regulamin Rady Rodziców.


§
UCHWAŁA NR 3/2022
z dnia 1 września 2022 roku
Uchwalono dni dydaktyczno-wychowawcze wolne od zajęć.


§
UCHWAŁA NR 4/2022
z dnia 21 września 2022 roku
Składki na Radę Rodziców

Składki na Radę Rodziców można wpłacać do skarbnika klasowego z opisem: imię i nazwisko ucznia, klasa, wpłat całkowita / częściowa (za drugie i kolejne dziecko).
Wysokość składki na RR:
o 80 zł za pierwsze dziecko
o 40 zł za drugie dziecko
o 20 zł za każde kolejne dziecko.


§
UCHWAŁA NR 5/2022
z dnia 21 września 2022 roku

Zwrot wpłat na RR:
20% dla klas, które uzyskają 100% wpłat do końca grudnia 2022 roku.


§
UCHWAŁA NR 6/2022
z dnia 21 września 2022 roku
Przyjęcie sprawozdania finansowego RR za rok szkolny 2021/2022.

 

 

4. Wolne wnioski:
a) Dofinansowanie w kwocie 700zł na Światowy Dzień Owoców i Warzyw:

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
33 0 0 

 

5. Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 21 września 2022 o godz. 20:00.

Załączniki
Nr 1 Lista obecności

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI

 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA
Anna Kolat-Stajuda