Protokoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 
Ul. Kolorowa 27
72-006 Mierzyn

Mierzyn dnia 28.09.2023


PROTOKÓŁ nr 2

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MIERZYNIE

 • Zebranie odbyło się 28-go września 2023 roku o godz. 18:00.
 • Zebraniu przewodniczyła Dyrektor Iwona Kacperska-Kufel.
 • Protokół sporządziła pani Anna Kolat- Stajuda.
 • W zebraniu uczestniczyło 33 osoby, w tym 32 przedstawicieli klas, lista obecności w  załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

 1. Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania i stwierdzono jego prawomocność.
 2. Podziękowania Pani Dyrektor oraz Przewodniczącej Rady Rodziców za organizację i  zaangażowanie wszystkich w Festyn Szkolny 23-go września.
 3. W zebraniu udział wzięło 35 osób w tym 32 przedstawicieli klas.
 4. Wybór sekretarza RR, Prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej RR. Głosowanie.
 5. Omówienie bieżących spraw dotyczących szkoły.
 6. Podjęcie uchwał.
 7. Wolne wnioski.

 

1. Głosowanie

Wszyscy zebrani zdecydowali o głosowaniu jawnym.
Wybór protokolanta (sekretarza) RR pani Anny Kolat- Stajuda

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
32 0 0

 

 

Wybór Prezydium Rady Rodziców
Wybór przewodniczącej pani Ewy Sobczak:

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
32 0 0

 

Wybór zastępcy przewodniczącej pana Karoliny Puzik:

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
32 0 0

 

Wybór skarbnika pani Magdaleny Krakowiak

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
32 0 0

 

Wybór Komisji Rewizyjnej w składzie: pani Aleksandra Kadłubowska oraz pan Paweł Malinowski

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
32 0 0

 

 

2. Omówienie bieżących spraw szkoły:

 1. Omówienie możliwości zakupu oraz instalacji poidełka szkolnego- podjęcie uchwały w sprawie jego zakupu. Rada rodziców zapoznała się z ofertami zakupu puf i siedzisk do kącików relaksu w szkole. Spotkanie w tej sprawie przewodnicząca RR będzie miała z Samorządem Uczniowskim w najbliższym tygodniu.
 2. Dyskusja nad możliwością remontu bądź zakupu urządzeń na szkolny placu zabaw ze środków zgromadzonych podczas szkolnego festynu. Na najbliższym zebraniu RR wyznaczonym na 9-go listopada, prezydium przedstawi oferty.  
 3. Przedstawienie przez Panią Dyrektor kosztów związanych z wykonanymi remontami oraz naprawami w szkole w okresie wakacyjnym. Ponownie zwróciła uwagę na dewastację w toaletach (wyrwane drzwi, urwane spłuczki, uszkodzone krany).
 4. Rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Rada Rodziców wybrała dla zainteresowanych rodziców ofertę UNIQA, w wysokości 45 zł za 1 dziecko. Szczegółowych opis warunków i zakres polisy jest dostępny w plikach szkoły.
 5. Nabór wniosków na wynajem sali gimnastycznej w szkole. Członek prezydium RR, weźmie udział w wyborze podmiotów mogących odpłatnie korzystać z niej. RR wzorem poprzedniego roku sugerowała, aby były brane pod uwagę głównie wnioski firm świadczących usługi dla uczniów Naszej szkoły.
 6. Rozpoczęły się spotkania szkolnych kół zainteresowań. Zajęcia zaczynają się w  miesiącach wrzesień- październik. Obecnie jest to koło muzyczne i teatralne. Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele i to oni wykorzystują swoje możliwie wolne terminy do prowadzenia tych zajęć. Dostępność danego koła sprawdza wychowawca klasy.
 7. Rodzice klas 4- tych zwrócili uwagę na okres ochronny w tych klasach w miesiącu wrześniu i niewpisywaniu ocen niedostatecznych przez nauczycieli.
 8. Przedstawiciel 4b poruszył problem niewypuszczania uczniów do toalety przez nauczycieli w trakcie zajęć dydaktycznych. Pani dyrektor w tej kwestii pozostawia decyzje prowadzącemu zajęcia lekcyjne. Jak również w kwestii picia płynów na lekcji, o które również pytali rodzice obecni na zebraniu. Za tę czynność szkolony system punktacji z zachowania przewiduje przyznanie 5 ujemnych punktów, z czym nie zgadza się kilku przedstawicieli klas.
 9. Przedstawiciele klas zasygnalizowali brak informacji o godzinach dostępności poszczególnych nauczycieli na stronie internetowej szkoły.
 10. Poruszono temat możliwości otrzymania przez szkołę darmowych nasadzeń w postaci drzew. Przedstawiciel RR zadeklarował zaznajomienie się z tym tematem.
 11. Rodzice klas młodszych, dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej skierowali zapytanie dotyczące zamontowania klimatyzacji w tych salach. Dyrekcja nie ma możliwości finansowych w obecnym budżecie oraz wskazuje na brak możliwości technicznych. Dyskusja nad zagadnieniem wyłoniła przedstawiciela RR który zapozna się z rozwiązaniami technicznymi oraz przedstawi kosztorys prac.
 12. Do regulaminu Rady Rodziców zostały wprowadzone 2 nowe punkty. Wszystkie wnioski o dofinansowanie z Rady Rodziców należy składać przez formularz dostępny na stronie RR od zeszłego roku. Każdy członek RR ma prawo wyznaczyć zastępstwo w razie nieobecności na zebraniu.  

 

3. Podjęcie uchwał:

§
UCHWAŁA NR 1/2023
z dnia 28 września 2023 roku
Zapoznano się, przeanalizowano i podjęto uchwałę w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki oraz WSO.

 

§
UCHWAŁA NR 2/2023
z dnia 28 września 2023 roku
Uchwalono Regulamin Rady Rodziców.

 

§
UCHWAŁA NR 3/2023
z dnia 28 września 2023 roku
Uchwalono dni dydaktyczno-wychowawcze wolne od zajęć.

 

§
UCHWAŁA NR 4/2023
z dnia 28 września 2023 roku
Składki na Radę Rodziców

Składki na Radę Rodziców można wpłacać do skarbnika klasowego z opisem: imię i  nazwisko ucznia, klasa, wpłat całkowita / częściowa (za drugie i kolejne dziecko).

Wysokość składki na RR:

 • 80 zł za pierwsze dziecko
 • 40 zł za drugie dziecko
 • 20 zł za trzecie i każde kolejne dziecko.

 

§
UCHWAŁA NR 5/2023
z dnia 28 września 2023 roku
Zwrot wpłat na RR: 20% wpłaconej kwoty dla klas, które uzyskają 100% wpłat do końca grudnia 2023 roku.

 

§
UCHWAŁA NR 6/2023
z dnia 28 września 2023 roku
Przyjęcie sprawozdania finansowego RR za rok szkolny 2022/2023.

 

 

4. Uchwały:

a) Dofinansowanie zakupu poidełka w kwocie do 8000zł:

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
32 0 0

 

b) Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego w łącznej kwocie 4 000zł (po 2000zł) dla obu świetlic szkolnych:

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
32 0 0

 

c) Dofinansowanie zakupu lektur dla klas starszych do biblioteki szkolnej w kwocie do 1500zł:

GŁOSOWANIE
ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
32 0 0

 

Zakończenie
Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 28 września 2022 o godz. 20:30.

 

Załączniki
Nr 1 Lista obecności

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI

 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA
Anna Kolat-Stajuda