Protokoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 
Ul. Kolorowa 27
72-006 Mierzyn

Mierzyn dnia 30.01.2023


PROTOKÓŁ nr 4

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MIERZYNIE

 

o Zebranie odbyło się 30-go stycznia 2023 roku o godz. 17:30.
o Przewodniczyła zebraniu pani dyrektor Iwona Kacperska-Kufel.
o Protokół sporządziła pani Anna Kolat- Stajuda.
o W zebraniu uczestniczyło …. osób, lista obecności w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Omówienie bieżących spraw dotyczących szkoły.

 

Bieżące sprawy:

1. Opieka nad dziećmi w świetlicach. Pani dyrektor przekazała Sprawozdanie z pracy świetlicy (Załącznik nr 2), które zostanie przesłane droga e-mailową do przedstawicieli klas.

2. Rada Rodziców przekazała w dniu dzisiejszym pismo skierowane do Dyrekcji w sprawie zasad poprawiania ocen w klasach IV-VIII (Załącznik nr 3).

3. Pani dyrektor szeroko omówiła obowiązujące przepisy dotyczące systemu poprawiania ocen spisane w statucie szkoły i w ustawie o systemie oświaty. Nauczyciele stosują zapisy ze statutu szkoły.
Poprawa sprawdzianów - uczeń ma prawo poprawy każdej oceny i robi to do skutku a termin poprawy proponuje nauczyciel. Poprawa nie może odbyć się podczas lekcji a jedynie poza nią.
Prawo oświatowe w kwestii poprawy oceny mówi, że oceniane powinny być tylko osiągnięcia ucznia, a takimi jest poprawa oceny, bo uczeń ma wiedzę, której wcześniej nie posiadał. art. 44b ustawy o systemie oświaty punkt 1: "Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia" . Według prawa oświatowego, do średniej powinna liczyć się tylko poprawiona ocena. Ustawa jest nadrzędnym dokumentem w stosunku do statutu szkoły.
Sposób zapisu ocen w e-dzienniku. W przypadku poprawienia oceny, w dzienniku pojawia się ona obok ten którą uczeń poprawiał. I to ona jest liczona do średniej.
Według statutu szkoły: uczeń nieobecny nie może otrzymać oceny 0/100 i wagi oceny. Także uczeń złapany na "ściąganiu" nie może otrzymać oceny 0/100 i wagi oceny. Może jedynie otrzymać punkty ujemne z zachowania i otrzymać nowy termin. Rodzice ucznia mają prawo wglądu do każdej pracy klasowej - nauczyciel ma obowiązek udostępnienia prac klasowych. Wszystkie prace klasowe są przetrzymywane w szkole przez wszystkie lata nauki w szkole, aż do momentu jej zakończenia.
Jeżeli wystawione oceny nie odpowiadają przyjętej skali % to należy zgłosić ten fakt do dyrekcji szkoły.

4. Oceny na pierwsze półrocze są wystawiana po zatwierdzeniu ich przez Radę Pedagogiczną podczas zebrania. Pani Dyrektor na Radzie Pedagogicznej zwróci uwagę na terminowe ocenianie przez nauczycieli prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek oraz ocen zachowania.

5. Przedstawiciel klasy 5d zgłosił brak wpisywania przez nauczycieli dodatkowych punktów z zachowania za udział w konkursach i kołach zainteresowań. Zgłosił także przesłanie drogą mailową propozycji zmian w systemie oceniania z zachowania. Skierował także prośbę o zastosowanie "miarowania kar" według punktacji z zachowania. Skala 0-5 daje możliwość przyznania punktów ujemnych od 0 do 5, a często jest to właśnie pełne -5 z zachowania. Rodzice zwracają także uwagę na stosowanie funkcji "uwaga" w systemie zachowania. W sprawie wpisywania dodatkowych punktów z zachowania uczniowie/ rodzice muszą na bieżąco kontaktować się z wychowawcami bądź nauczycielami organizującymi konkursy czy prowadzącymi koła zainteresowań.

6. Rodzice zgłaszają ponownie rozbieżność między dzwonnikami a rozkładem jazdy autobusu spod szkoły. Jednak ani Dyrekcja ani Rada Rodziców nie ma możliwości wpłynięcia na zmianę rozkładu jazdy tego autobusu.

7. Ze względu na dużą liczbę klas, nie ma możliwości zmiany godzin w jakich odbywają się zajęcia wyrównawcze.

8. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na panujący hejt, zwłaszcza w godzinach poza lekcyjnych oraz niszczenia mienia szkoły (toalety). Nauczyciele nie mają prawa kontrolowania plecaków uczniów. A w plecakach uczniowie przynoszą na zajęcia alkohol, papierosy czy nawet petardy. Tym samym kieruje do rodziców prośbę o zwrócenie uwagi na pociechy, ich czas pozalekcyjny oraz weryfikację informacji przekazywanych im przez dzieci.

9. Zużycie papieru w okresie 15.10.2022 - 15.01.2023 wyniosło 124.564 szt. (kartki), co stanowiło koszt w wysokości 31.141 PLN. W tym miejscu Pani Dyrektor podziękowała klasom, które zakupi8ły papier xero z własnego budżetu.

10. Caterinng. Gmina do 31-go stycznia 2023 ogłosi przetarg na wybór nowej firmy cateringowej. Rodzice będą płacić wyłącznie za produkty do posiłku. Pismo w tej sprawie od Gminy Dobra odczytała Pani Dyrektor (Załącznik nr 4).

11. Rada Rodziców jednogłośnie zdecydowała o zakupie wskazanych trzech tytułów z kanonu lektur klas młodszych do biblioteki szkolnej. Zostanie zakupione po 30 sztuk z tyłu: "Cukierku, ty łobuzie", "Sposób na elfa", "Dziewczynka z parku".

12. Przewodnicząca RR złożyła w imieniu mamy chorej uczennicy klasy 4- tej serdeczne podziękowania za udział oraz przekazanie fantów na licytacje.

 

Zakończenie
Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 30-go stycznia 2023 o godz. 20:00.

 

Załączniki
Nr 1 Lista obecności

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI

 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA
Anna Kolat-Stajuda