Protokoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 
Ul. Kolorowa 27
72-006 Mierzyn

Mierzyn dnia 22.05.2023


PROTOKÓŁ nr 5

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MIERZYNIE

 

o Zebranie odbyło się 22-go maja 2023 roku o godz. 17:30.
o Przewodniczyła zebraniu pani dyrektor Iwona Kacperska-Kufel.
o Protokół sporządziła pani Anna Kolat- Stajuda.
o W zebraniu uczestniczyło 18 osób- 16 przedstawicieli 21 klas, lista obecności w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Omówienie bieżących spraw dotyczących szkoły.

 

Bieżące sprawy:

1. Omówienie organizacji 1- go czerwca w szkole. Ze względu na obecność tylko 16 klas tego dnia w szkole, Rada Rodziców organizuje słodkości 5- go czerwca. Zakup łakoci zostanie sfinansowany ze środków Rady Rodziców.

2. Poszukiwany emerytowany pan "złota rączka" na etat woźnego od września w naszej szkole.

3. Z okazji 10- lecia PSP w budynku na Kolorowej, wyznaczono dzień 23 września na Piknik Rodzinny. Rada Rodziców podjęła się organizacji tego dnia w postaci stoisk każdej z klas. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na realizację wybranego projektu. Obecnie są to: dodatkowy monitoring, siłowania pod chmurką, miejsce zacienienia i odpoczynku podczas przerw (pufy i żagle przeciwsłoneczne). Cel zostanie określony przed wydarzeniem po zapoznaniu się z ofertami cenowymi.

4. Apel klas 8- ch odbędzie się 21.06.2023 o godzinie 17:30. Zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia. Świadectwa absolwenci odbiorą 23.06.2023.

5. Catering. Rada Rodziców nie otrzymała odpowiedzi na marcowe pismo do Gminy Dobra w sprawie rozszerzenia posiłku o zupę. Rodzice nadal deklarują chęć finansowania zakupu zupy, gdyż drugie danie jest często nie wystarczającym posiłkiem dla ich dzieci. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na catering. Sprawdzane są prawne możliwości płatności i organizacji rozszerzenia posiłku o zupę. 26.05 odbędzie się spotkanie z Panią Wójt Gminy Dobra w tej sprawie.

6. Godziny dzwonków na przerwy zostaną dopasowane i wydłużone (z 5 do 10 minut) w nowym roku szkolnym, po ustaleniu nowego planu lekcji. Rodzice podczas zebrań otrzymają zapytanie dotyczące kół zainteresowań oraz godzin rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.

7. Przedstawiciel 5d ze względu na spore zapotrzebowanie dzieci w wodę, poruszył temat poidełek na terenie szkoły. W poidełku obok sali gimnastycznej wymieniono filtr. Z uwagi na zepsute urządzenie na forum i brak możliwości jego naprawy, Rada Rodziców zadeklarowała możliwość jego zakupu. Jednak Pani dyrektor sfinansuje jego kupno z budżetu szkoły.

8. Przewodnicząca Rady Rodziców ponownie poruszyła problem wulgaryzmów i obscenicznego zachowania w sieci. Omówiono przypadki takich zachowań oraz ich konsekwencji a także sposoby radzenia sobie z nimi. Ponownie wystosowano prośbę do rodziców o sprawdzenie kont swoich dzieci w mediach społecznościowych. Przedstawiciel klas starszych zwrócił się z prośbą częstszych kontroli w łazienkach podczas przerw pod kątem używania e- papierosów. Ze względu na brak możliwości sprawdzania plecaków uczniów przez pracowników szkoły, konieczna jest współpraca w tym zakresie z rodzicami.

9. Rada Rodziców jednogłośnie (21 głosów ZA; przeciw 0; wstrzymał się: 0) zdecydowała o dofinansowaniu balu 8-klasistów kwotą 2 000zł. Wzorem lat poprzednich kwota zostanie przekazana organizatorom na foto budkę i fotografa.

10. Działa strona Rady Rodziców, stworzona przez Magdalenę Krakowiak. Pod adresem https://rr-psp.mierzyn.pl/ rodzic może znaleźć nie tylko informacje o celu naszych działań, ale także sprawozdania z zebrań, wydarzeń i konkursów współfinasowanych ze środków Rady Rodziców. Na stronie mamy numer konta oraz wysokość składek na Radę, ilość dni do wakacji a także dni wolne i ważne daty. Na stronie znajduje się także zakładka dla wnioskodawców, dzięki której można szybko i wygodnie złożyć wniosek o dofinansowanie. Strona świetnie reprezentuje prężnie działającą Radę Rodziców.

 

 

Zakończenie
Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 22-go maja 2023 o godz. 20:00.

 

Załączniki
Nr 1 Lista obecności

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI

 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA
Anna Kolat-Stajuda