Regulamin Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie uchwalony w dniu 21.09.2020

Na podstawie Art. 53 Ust.4 o Systemie Oświaty uchwala się Regulamin Rady Rodziców o następującej treści:


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

Art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2020 r. poz. 1327) stanowi, iż w szkole może działać Rada Rodziców. Ustawa ta określa kompetencje Rady Rodziców. Są to głównie kompetencje opiniodawcze i wnioskodawcze. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

Rada Rodziców zwana dalej Radą, jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców szkoły.
Rada współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 3

Terenem działania Rady jest szkoła.
Rada może podejmować również działania w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

ROZDZIAŁ III

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady i zebrań.

§ 4

Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, na pierwszym zebraniu każdej klasy.
Rodzice uczniów danej klasy, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Klasową liczącą nie mniej niż 3 osoby, aby utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.
Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic (opiekun).
Przedstawiciela Rady Rodziców wybiera ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, może nim zostać członek Rady Klasowej lub dowolny przedstawiciel klas.

§ 5

Radę liczy tylu członków ile jest klas w danym roku szkolnym.
Plenarne zebranie Rady odbywa się w miesiącu wrześniu, podczas którego w głosowaniu jawnym dokonuje się wyboru Prezydium Rady Rodziców, jako wewnętrznego organu kierującego pracami Rady.
Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza.
Rada wybiera w głosowaniu jawnym ze swojego grona Komisję Rewizyjną, która liczy co najmniej dwie osoby.
Kandydaci do Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej są wybierani większością głosów.

§ 6

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok szkolny, począwszy od miesiąca września do końca sierpnia danego roku szkolnego.

§ 7

Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

§ 8

Wybory przewodniczącego Rady Rodziców, Zastępcy, Skarbnika oraz Sekretarza przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki. 
Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony podczas zebrania.
Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze rozstrzyga kolejna tura wyborów.
Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu, zwołanym przez poprzedniego przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza szkoły w wymienionej kolejności uprawnionego w miesiącu wrześniu.

§ 9

Zebrania Rady Rodziców odbywają się w budynku szkoły lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.
W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 10

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 11

Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania.
W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rad y Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 12

Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
z wnioskami i opiniami może występować do:
dyrektora szkoły,
samorządu uczniowskiego,
organu prowadzącego szkołę,
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 13

Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów.
Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

§ 14

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

§ 15

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 16

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 17

Rada Rodziców opiniuje delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

§ 18

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 19

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

§ 20

Celem Rady jest pobudzenie i zorganizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Rady

§ 21

Zadania Przewodniczącego:
- organizuje pracę Rady
- zwołuje i prowadzi zebrania Rady
- reprezentuje jednoosobowo Radę na zewnątrz
- przekazuje dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły opinie i wnioski wypracowane przez Radę
- opracowuje wraz ze skarbnikiem plan finansowy na dany rok szkolny
- podpisuje uchwały Rady
- monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę

Zadania Zastępcy Przewodniczącego:
- Zastępca Przewodniczącego przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności a także wypełnia zadania powierzone mu przez Przewodniczącego.

Zadania Sekretarza Rady:
- odpowiada za dokumentację Rady
- protokołowanie posiedzeń Rady. W ciągu 14 dni od zebrani a musi sporządzić i umieścić na stronie szkoły protokół.
- prowadzi korespondencję w Radzie

Zadania Skarbnika Rady:
- prowadzenie działalności finansowo gospodarczej Rady
- wypełnienie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości
- dokumentowanie wydatków
- przygotowywanie na zebrania bieżącego stanu finansowego Rady
- przygotowanie na koniec roku całorocznego sprawozdania finansowego

Zadania Prezydium Rady:
- bieżące kierowanie pracą Rady
- zatwierdzenie planu działalności Rady wraz z planem finansowym na dany rok szkolny
- zatwierdzenie harmonogramu prac i zebrań Rady
- składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców
- możliwość decydowania o działalności finansowo gospodarczej Rady 4 razy w miesiącu do kwoty 500 złotych spośród skierowanych do Rady podań bez potrzeby zwoływania zebrania.

Zadania Komisji Rewizyjnej:
- zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych przez Radę oraz kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady.

Przewodniczący Rady wraz ze Skarbnikiem mają dostęp do konta bankowego

 

ROZDZIAŁ VI

Tryb podejmowania uchwał

§ 22

Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.
W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
W przypadku przebywania na plenarnym zebraniu Rady Rodziców więcej niż jednego przedstawiciela danej klasy liczy się tylko jeden głos.
Uchwały są protokołowane.
Za protokolarz oraz pozostałą dokumentację Rady Rodziców i jej prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz.

§ 23

Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 23a

Rada Rodziców może podejmować uchwały również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie indywidualnego pisemnego lub elektronicznego zbierania głosów.

Na potrzeby indywidualnego zbierania głosów w trybie elektronicznym członkowie Rady podają swoje adresy poczty elektronicznej, na które wysyłane są projekty uchwał i przy wykorzystaniu których oddają swoje głosy.

Głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się poprzez ustne wyrażenie woli przez poszczególnych członków Rady.

Postanowienia §§ 22 i 23 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 24

Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności z następujących źródeł:
a) ze składek rodziców,
b) z wpłat osób fizycznych, prawnych i nieposiadających osobowości prawnej,
c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
d) z innych źródeł.

Wysokość składki na Radę Rodziców ustala się na plenarnym zebraniu. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady. Ustalona wysokość składki podlega głosowaniu.
Wysokość składki zależy od ilości rodzeństwa uczęszczanego do szkoły:
a) 1 dziecko - opłata wynosi 100% składki
b) 2 dziecko - opłata wynosi 50% składki
c) 3 dziecko vi kolejne - opłata wynosi 25% składki

Wydatkowanie środków finansowych Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny …” zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium.
Zgromadzone środki finansowe mogą być przeznaczone na:
- poprawę bazy materialnej szkoły,
- wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
- imprezy szkolne,
- nagrody, stypendia
- zapomogi,
- obsługę finansową Rady Rodziców,
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym ( festyny sportowo-rekreacyjne, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, finały szkolne olimpiad, konkursów przedmiotowych,
sportowych itp. ),
- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych
- zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego
- realizację własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w nową aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.,
- na cele wskazane przez osoby lub organizacje wpłacających te środki

Z dofinansowania mogą korzystać wszyscy uczniowie.

§ 25

Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
przewodniczący,
skarbnik.

Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
Wypłaty każdorazowo z konta dokonywane są w porozumieniu skarbnika z przewodniczącym.
Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym.
Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
dyrektor szkoły,
wychowawcy klas,
pedagog szkolny,
Samorząd Uczniowski.

§ 26

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ VIII

Dokumentowanie zebrań

§ 27

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 28

Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
W przypadku zebrania prowadzonego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość listę obecności, bez podpisów członków Rady Rodziców, sporządza i podpisuje wyłącznie Sekretarz lub inny członek Prezydium Rady Rodziców w przypadku jego nieobecności.
Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
- numer i datę zebrania,
- numery podjętych uchwał,
- stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
- wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
- zatwierdzony porządek zebrania,
- stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
- przebieg zebrania,
- treść zgłoszonych wniosków,
- podjęte uchwały i wnioski,
- podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 29

Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 30

Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

§ 31

Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 32

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rad a Rodziców może zapraszać na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły, kierownictwo pozostałych organów szkoły.
Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdziale III niniejszego regulaminu.

§ 33

Rada posługuje się podłużną pieczątką o treści: „Rada Rodziców, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie im. Przyjaciół Dzieci, ul. Kolorowa 27 , 72 006 Mierzyn”.

§ 34

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 21.09.2020 i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Prezydium Rady Rodziców
Mierzyn, 21.09.2020